Segle XVII - Web del Drac de Vilafranca del Penedès

el Drac de Vilafranca del Penedès
Vaya al Contenido

Segle XVII

Trobem la primera referència documental del Drac de Vilafranca a la processó de Corpus de 1600:

“Lo clavari fa sonar los músichs, y en aquex temps pàssan los gegants, lo drach y diablots, tirant cuets per regosigar la festa, etcètera.”

“En lo endamà, die de Corpus, [...] Lo orde que la vila y la reverent Comunitat sere en la precedèntia dels monastirs y confraries, és que en lo principi de dita professó, per orde del clavari, a sinquanta passes, fa anar lo drach ab los diablots tirant cuets y un músich.”
La següent aparició documentada es produeix el 7 de juny del 1601, durant la celebració de la canonització de Sant Ramón de Penyafort. Es va organitzar una processó que va anar de Vilafranca fins al castell de Sant Domingo, a Santa Margarida i els Monjos, i tornar. Uns versos de l’apotecari Salvador Comelles ens l’expliquen:

“Y que procuràs ab cuets, axí per lo drach, diablots, y altres voladors que fes; estigués a punt àliga, y los dos jagants y drach per a set del corrent.”

“Primerament feren posar a cent pasas devant dita professó lo drach y diablots ab un músich sonant, y tirant, dit drach y diablots, cuets molts de ordinari, etcètera.”

“E ab lo sobredit orde a la confraria de Sanct Miquel, ab la bandera y estendart de domàs carmesí y la bandera de camp, ab quoranta confrares ab ses atxes balnques..................40 atxes.”

“Cosa primera
viu que venia
de companya
ab avallots
sinch diablots,
un bell dracàs :
de boca y nas
llançava foch.
Ballant un poc
Tots sis plegats,
Ben enramats
tots de cuets
grossos, ben fets
posant-y foch
perquè fes lloch
totom arreu.”

El fet que el Drac aparegui en aquests dos textos com un element habitual, ens fa pensar que ja fa anys que participa a la celebració del Corpus. A la vegada veiem que el seu paper ja sembla haver quedat relegat al d’una peça que no té cap representació especial. En totes dues processons s’especifica que ha d’anar encapçalant la comitiva tirant coets, a una distància determinada, que conten (sic) en passos, amb els diablots i el music.

A partir d’aquí trobem el Drac en diferents actes i celebracions que tenen lloc a Vilafranca, en representació de la confraria de Sant Miquel:

El dia 8 de desembre de 1618 en una processó en honor de la Immaculada Concepció, juntament amb l'àliga, els gegants i les cotonines.
Llibre Verd, 1618

El 26 de novembre de 1623, quan la Confraria de Sant Antoni i Sant Llorenç va triar un tercer advocat i van rebre la seva figura:

“En lo endemà, que hera diumenie, a vintisís, se féu solemne offici y sermó y després solemna professó en la qual y anaren 4 Cavalls Cotonés, Àguila, Drac y diablots com lo die de Corpus...”.

El 23 d’octubre de 1689, per celebrar la boda del rei Carles II amb Marianna D’Àustria.

El 20 d’abril de 1698, per celebrar la fi de la guerra de la Lliga d’Augsburg (1689 - 1697) amb la pau de Ryswick i que la vila no va ser victima dels atacs dels francesos.
Regreso al contenido